Genus

Genusplan

Enligt styrdokumentens målsättningar ska vi arbeta aktivt för att bryta könsroller och inte återskapa dem. "Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.” (Lpfö 18, s. 7)

På Eudora Internationella Förskola anser vi att det är inte barnen utan vi som bär ansvaret för att skapa en jämställd förskola. Det är hur vi är och vad vi gör som skapar det normsystem barnen möter i förskolan. Det är vi som talar om för barnen vad som är rätt och vad som är fel.

I ett genusarbete är vårt förhållningssätt en central fråga. Vi måste börja med oss själva för att sedan se runt omkring oss. För att kunna skapa en mer jämställd förskola behöver vi börja med att se vilka traditioner vi själva bär med oss. Hur ser dessa ut? Vilka förväntningar har vi utifrån kön, hur ska vi vara och vad förväntas vi göra? När vi blir medvetna om det kan vi börja se på oss själva. Hur gör jag? Och så småningom hur gör vi i arbetslaget och hur gör vi på vår förskola?

På Eudora försöker vi uppnå dessa mål genom att:

  • På planeringsdagar har vi en fortlöpande diskussion om vår värdegrund och föreställningar om manligt och kvinnligt samt de traditionella förväntningar vi omedvetet lägger på pojkar respektive flickor. Vi påminner varandra om att viktigast för genusarbetet är pedagogens förhållningssätt.
  • Vi välkomnar barnet genom att nämna det vid namn och att det är roligt att se just dig. Vi försöker att komma ihåg att uppmärksamma barnet för dess egenskaper och inte utseende eller yttre attribut.
  • I samlingen ges alla barn, oavsett kön och ålder, samma utrymme genom att metodiskt låta barnen få vänta på sin tur, utan att prata rakt ut eller avbryta någon annan, varken kompis eller vuxen. Vi är måna om att alla barn ska få komma till tals och känna sig sedda och lyssnade till. 
  • Den positiva kommentaren är viktig för att även den som blivit avvisad ska bli bekräftad. Alla tränas i aktivt lyssnande!
  • Vid påklädning och avklädning ge vi alla barn tid. Alla barn stärks i att hjälpa andra, vänta på sin tur och uttrycka sig i ord vid påklädningssituationen. 
  • Vi ger uppdrag till alla oavsett kön.

Mvh Rektorn

Ladda ner: Genusplan