Så arbetar vi

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att Eudora Internationella Förskola varje år ska följa upp, utvärdera och föreslå åtgärder för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i förskolan. Utvärdering ska genomföras så att det är möjligt att bedöma hur väl förskolan arbetat i relation till läroplanens mål. Utvärderingen ska identifiera vilka förutsättningar och arbetsprocesser som är nödvändiga för att uppfylla de nationella målen. I utvärderingen ska ingå att formulera förskolans utvecklingsområden för nästkommande år och ska innehålla planer för utbildningen, uppföljningar/utvärderingar/analyser av utbildningen och beskrivningar på vidtagna utvecklingsåtgärder i form av verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisning.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i gällande skollag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Huvudmannen är också skyldig att ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (4 kapitlet 7-8 §§ skollagen). Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller delar av verksamheten (Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018. Se 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skolan).

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Det pedagogiska arbetet på Eudora Internationella Förskola ska ledas av en förskolerektor (Från 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas REKTORER). Förskolerektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas och ansvarar för att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas. Förskolerektorn leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskolan som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan Lpfö18 och förskolans övriga styrdokument.

Förutom huvudman och förskolerektor ska förskollärare, barnskötare och övrig personal medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet under läsåret att delta i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet (4 kapitlet 4 § skollagen).

Förskolerektorn har också det pedagogiska ledningsansvaret för förskolan och är chef för förskollärare, barnskötare och annan personal anställd på förskolan. Som förskolerektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Förskolerektorn på förskolan ansvarar vidare för att kalla till föräldramöte två gånger per år samt kalla till ett utvecklingssamtal två gånger varje läsår.

Huvudmannen ansvarar för att klagomålsrutiner finns tillgängliga. Tillsammans med förskolerektor ansvarar huvudmannen att Stockholmsstads föräldraenkät skickas till samtliga föräldrar. Huvudmannen i samråd med förskolerektor ansvarar för att hemsidan används som en anslagstavla för ex. läroplanen, våra mål, etc. Huvudmannen/skolchef/förskolerektor ansvarar också för att våra anställda har den utbildningsnivå som krävs.

Första veckan i juni ska förskolerektor baserat på det systematiska kvalitetsarbetet och eventuella förbättringar mot utbildningen komma med förslag på utvecklingsområden inför nästkommande läsår i form av årsredovisning/verksamhetsberättelse. Tillsammans med huvudmannen tas mål fram samt en plan för hur dessa mål ska uppnås. I de fall där ekonomiska resurser behöver tillföras läggs detta till vår budget. I samband med detta utvärderas även de verktyg vi använder i det systematiska kvalitetsarbetet.