Krisplan

Vid svåra händelser är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. En förutsättning för ett gott arbete är att samarbetet i krisgruppen fungerar och att det finns en tydlig rollfördelning. Det krävs också regelbunden uppföljning av vidtagna åtgärder. Kunskap och övning är det bästa sättet att förbereda sig för en krissituation.

Det är därför viktigt för oss på Eudora Internationella Förskola att diskutera vad som kan hända och hur man ska agera samt upprätta klara och kortfattade rutiner som all personal känner till. Med detta syfte har denna krisplan upprättats där vi beskriver handlingsplaner för tänkbara krissituationer samt vanliga reaktioner vid kriser. I planen finns aktuella telefonnummer som hela tiden är uppdaterade.

Ladda ner krisplan för förskolan här: