Så arbetar vi

Verksamhetsidé

På Eudora Internationella förskola vill vi erbjuda en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år där barnets utveckling står i fokus och där lek, lärande och kreativitet utgör en helhet. Vi arbetar utifrån skollagen (2010:800), förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010), Stockholms stads förskoleplan och Stockholms riktlinjer för fristående förskolor.

I vår verksamhet vill vi utveckla och synliggöra barns lärande genom Pedagogisk Dokumentation. Med Pedagogisk Dokumentation vill vi ge barnen och pedagogerna möjlighet att tillsammans och enskilt reflektera över sitt lärande. För att utveckla och fördjupa kompetensen i personalgruppen kring Pedagogisk Dokumentation vill vi på förskolan satsa på Pedagogisk Handledning för all personal.

I vår verksamhet vill vi utveckla och synliggöra barns lärande genom Pedagogisk Dokumentation där barnens inflytande är avgörande för att säkerställa och utveckla verksamheten. Den pedagogiska miljön ska bli en utgångspunkt för samtal mellan barn-barn, barn-pedagog, barn-förälder, förälder-pedagog och förälder-förälder.

Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Förskolan skall medverka till att varje barn får möjlighet att utveckla den kunskap och kompetens som krävs för att förstå och tillämpa det demokratiska samhällets grundläggande värderingar. Vi arbetar utforskande med pedagogisk dokumentation.

På Eudora Internationella Förskola präglas verksamheten av barnens nyfikenhet, tankar och lust att lära. Vi anser att alla barn har rätt till:

TRYGGHET - Det är grunden i verksamheten. Den måste fungera för att det ska finnas möjlighet till lärandeGlädje, bra bemötande, bli sedd och hörd, ha roligt tillsammans och vara en bra kompis är viktigt för oss.

DELAKTIGHET -  Bli sedd och hörd och vara med och påverka. Vi gör barnen delaktiga i sitt lärande genom observation – dokumentation – reflektion. Pedagogisk dokumentation där alla är viktiga och bidrar med sina olikheter. Det är viktigt att alla får känna den delaktigheten. När barnen känner att de är en del av kan de också påverka och vi får en känsla av demokrati.

UTFORSKANDE (Utmanas/utvecklas): Genom roliga och inspirerande lärmiljöer/materiel som passar det enskilda barnet som ger aktivitet och lugn och ro i leken och inflytande.Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och intressen genom att lyssna på dem och tillsammans pröva och ompröva deras teorier.

Vi vill även ge barnen TID- PLATS och KONTINUITET till LEK både inom och utomhus. Leken ska ge pedagogerna och barnen möjlighet till reflektion, inflytande och utveckling som kan synliggöras i den “Pedagogiska Dokumentationen” och i “Barnens egna pärmar”. Miljön ska vara så utformad att barnen ges möjlighet att vara självständiga och göra egna val och till lek i mindre grupper både inomhus och utomhus.