Säkerhet i verksamheten

På Eudora Internationella Förskola strävar vi efter att erbjuda barnen en trygg omsorg i en god miljö enligt 8 kap. 2 och 8 §§ skollagen.

Barnsäkerhetsrond och närvarolistorna 

Dokumenterad barnsäkerhetsrond görs vid början av skolåret som följs upp kontinuerligt under året. Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer finns också tillgängligt på förskolan som personalen och vårdnadshavare har tillgång till. Dessa dokument och föreskrifter är kända av personalen och uppdateras varje år enligt Stockholms stads riktlinjer för godkännade och bidrag för fristående förskolor.

Förskolans pedagoger registrerar dagligen barnens närvaro och frånvaro på förskolan. Närvarolistorna sparas och finns tillgängliga för vårdnadshavare och vid tillsyn från utbildningsförvaltningen.

Barn som riskerar att fara illa

All personal på Eudora Internationella Förskola (huvudmän, förskolechef, pedagoger och annan personal) som arbetar på Eudora Internationella Förskola har en viktig uppgift i att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Personalen på Eudora Internationella Förskola omfattas av lagen om anmälningsplikt, som regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (29 kap. 13 § skollagen) och är enligt lagen anmälningsskyldiga då man misstänker att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten omfattar sådant man får kännedom om i sin yrkesutövning och som föranleder oro för ett barns situation. Anmälningsplikten väger tyngre än tystnadsplikten. All personal på förskolan är skyldiga att personligen sätta sig in i innehållet i denna handlingsplan.

För att kunna upptäcka och åtgärda barn som far illa följer vi en tydlig arbetsprocess som kontinuerligt ska dokumenteras och följas upp. Förskolans Handlingsplan och krisplan används när någon personal misstänker att ett barn far illa. Personalen är skyldig att agera enligt handlingsplanen och lagen.

Processen kan beskrivas i tre steg:

  • att uppmärksamma
  • att dokumentera
  • att anmäla till Socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 1§

Obs! Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretesslagen och är absolut. Det finns alltså inget rum för överväganden hos den anmälningsskyldige. Anmälningsplikten inträder redan vid misstanke om att barn far illa (lagen gäller barn och ungdom upp till 18 år). Misstanken kan vara baserad på andrahandsuppgifter. 

Här kan du ladda ner olika dokument om säkerhet i verksamheten:

Handlingsplan då barn misstänkts far illa.pdf

Krisplan för förskolan.docx

Brandsäkerhet och utrymningsplan.pdf