Lpfö 98

Tematiskt arbetssätt

Eudora Internationella Förskolans pedagogiska filosofi handlar inte bara om barnet utan om människan som helhet där allt hänger ihop: skapandet, sinnena, förnuftet och fantasin (Wallin, 1996). Detta tankesätt och denna pedagogik är något som har intresserat och inspirerat oss vid utformandet av vår tematiska beskrivning i förskolan. Vår barn- och kunskapssyn som vi anser vara grunden för att arbeta tematiskt är förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.  På grund av detta ska valet av ämne intressera barnen och tanken med tematiskt arbete är att skapa sammanhang som stimulerar till utforskande och problemlösningar (Gedin & Sjöblom, 1995).

Av läroplanen Lpfö 18 framgår det att vi ska arbeta tematiskt och ämnesövergripande: "Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Utbildningsdepartementet, 1998, s.8).

Ovanstående utdrag från läroplanen kan inte nog belysas i vårt pedagogiska arbete. Vi anser att utdraget är oerhört innehållsrikt och uttrycksfullt vilket fascinerar oss. Vi menar att utdraget och tematiskt arbetssätt går hand i hand. Delarna i utdraget, det vill säga omsorg, fostran och lärande, ska bilda en helhet. Läroplanen proponerar därför ett temainriktade arbetssätt som ett tillvägagångssätt för att nå ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vidare ser vi kopplingar mellan Lpfö98 och ett sociokulturellt perspektiv. Vid upprepade tillfällen belyser läroplanen samspel och lärande som är två ord som ofta kopplas samman med ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000)

Som vi tidigare belyst är det just helheten, den holistiska synen som vi vill inrikta oss i vårt tematiska arbete.  Att skapa sammanhang och mening är återkommande ord i läroplanen och dessa kopplar vi starkt samman med vårt arbete på förskolan. Verksamheten skall därför utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Vi är också övertyggade om att barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Utbildningsdepartementet, 1998, s8). 

Till sist, att man ska lära sig utifrån aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska moment står också i läroplanen. För oss är detta aspekter som är viktiga då man arbetar tematiskt, det är viktigt att alla aspekter bearbetas i ett och samma tema för att ge alla barn möjlighet att lära på sitt sätt.

Se Länk: Översiktlig beskrivning på vårt tematiska arbete