Förskolans lärmiljöer

På Eudora Internationella Förskola jobbar vi ständigt med att skapa förutsättningar för möten, varierade lekar, utforskande och skapande. I vårt arbete för en god barnhälsa är den medvetna utformningen av barnens lärmiljöer en viktig del. Lärmiljöerna är utformade så att varje barn kan må bra, utmanas och utvecklas under hela sin förskoletid. Våra kompetenta pedagoger planerar och organiserar kontinuerligt förskolans olika lärmiljöer noga så att den passar de olika barngrupper.  

Lärmiljöerna på förskolans olika avdelningar är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande och utveckling. Utifrån barnens egna frågor, intresse, utveckling och lärande ser våra pedagoger till att både de fysiska och sociala lärmiljöerna på förskolan blir tillgängliga, stimulerande och utmanande för barnen. Barnens delaktighet och inflytande uppmuntras i utformningen av förskolans lärmiljöer. Det finns ett syfte med varje material och dess plats. Våra lärmiljöer är heller inte bundna till rum, utan är flexibla och utgår från barnens behov och utforskande. Lärandet arrangeras i aktiviteter och ske spontant i de vardagliga händelserna, till exempel vid påklädningen, toalettbesöket och måltiden.

Hos oss får pedagogerna också möjligheter att förvandla varje miljö till en lärmiljö oavsett om barnen befinner sig på förskolan, i naturen eller i närområdet. Miljöerna spegla den barngrupp vi har just idag och skapa förutsättningar för att möjliggöra läroplanen. Det är vår övertygelse att en bra lärmiljö skapas varje dag i mötet mellan barn och pedagoger – men det är alltid våra pedagogers medvetna val och förhållningssätt som gynnar barnens lärande.