Våra pedagogiska verktyg

För att fullfölja och underlätta vårt arbete med uppdraget har vi skapat olika pedagogiska verktyg som hjälper oss att reflektera, samarbeta och organisera oss. Ett av våra viktigaste verktyg är pedagogisk dokumentation där observation, reflektion, analys och dokumentation ingår. Vår utgångspunkt är ett seriöst intresse av att bättre förstå och lära känna barnen. Genom pedagogisk dokumentation försöker vi tydligt visa vilken kompetens varje enskilt barn har, men också den kompetens en grupp barn tillsammans skapar. Genom att vi observerar, dokumenterar, reflekterar och analyserar stödjer vi barnens möjlighet att se, minnas, förstå och få syn på sina egna lärande processer.

Det finns viktiga demokratiska aspekter för oss i arbetet med pedagogisk dokumentation genom att vi delar det vi sett med kollegor för att på så vis öka förståelsen för barnens olika sätt att göra och tänka. Dokumentationen är en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, men också att få syn på och uppskatta kamraternas lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans. Det ger också familjerna möjlighet att bli delaktiga i det egna barnets lärande, att reflektera och tänka över vad deras barn gör tillsammans med andra. Vi ser pedagogisk dokumentation som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete (se under Utvärdering, uppföljning och utveckling).

Our pedagogical teaching tools

To pursue and facilitate our work with the mission of the preschool we have created different pedagogical tools that help us to reflect, cooperate and organize ourselves. One of our most important tools is pedagogical documentation where observation, reflection, analysis and documentation are included. Our starting point is a serious interest to better understand and get to know the children. Through pedagogical documentation we try to clearly demonstrate the skills each child has, but also the skills a group of children  create together. By observing, documenting, reflecting and analyzing we support each childs ability to see, remember, understand and catch sight of their own learning processes.

There are important democratic aspects for us in the work of pedagogical documentation by sharing what we have seen with colleagues in order to increase the understanding of the children's different ways of doing and thinking. Documentation is a way to help the children to discuss and reflect what they have done, but also to spot and appreciate their friends learning and how one learns and develops together. It also gives families the opportunity to become involved in their own children's learning, to reflect and think about what their children are doing together with others. We see pedagogical documentation as an integral part of our systematic quality work (see under evaluation, follow-up and development).