Utevistelse

“Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” Lpfö 18

På Eudora Internationella Förskola är vi ute minst en gång om dagen, oavsett väder. Vi anser att utevistelsen är mycket viktig för barnens utveckling och hälsa och erbjuder barnen spännande möjligheter att upptäcka och uppleva sin omvärld.

Alla avdelningar går regelbundet på utflykter i närmiljön till någon lekpark (t.ex. Björns trädgård, Bergsgruvan, Timmermansparken, Rosenlundsparken, Skånegläntan) och grönområden i närheten där barnen kan vistas ute varje dag. Områdets fantastiska miljö och utbud inbjuder till mycket rörelse, lek och andra aktiviteter. Vi följer Stockholms stads och miljöförvaltningens rekommendationer då det gäller parker med accepterade bullernivåer.

Förskolan utnyttjar även Stockholms stads kulturella utbud i form av teater, museer, utställningar osv. för att kunna ge våra barn kulturella upplevelser och uppmuntra och utveckla deras förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

Björnsträdgård
Timmermansparken
Rosenlundsparken
Bergsgruvan