Huvudmannaskap enligt skollagen

Huvudmannen för Eudora Internationella Förskola är aktiebolaget Eudora. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Huvudmannen ska även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå.

I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder (kapitlet 3­­­-4 §§ skollagen). Till exempel om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. För att kunna följa en kvalitetsutveckling över tid och se förändringar av måluppfyllelsen måste kvalitetsarbetet dokumenteras. Enligt skollagen ska dokumentation ske dels på huvudmannanivå, dels på förskole- och skolenhetsnivå. 4 kap 6§ skollag

Rektorns ledningsansvar och beslut

Det pedagogiska arbetet på Eudora Internationella Förskola leds och samordnas av en rektor, Mary Carlsson. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn beslutar om hur förskolan ska organiseras och fördelar resurser efter barnens olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar även övriga beslut enligt skollagen och andra bestämmelser (Se 2 kapitlet 9–10 §§ skollagen).

Rektorn beslutar även om hur förskolan ska organiseras och fördelar resurser utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Det innebär att det är rektorn som beslutar om exempelvis hur personalen fördelas mellan olika barn. Rektorn kan fatta sådana beslut både inför terminen och under en pågående termin.

Huvudman Eudora Internationella Förskola

Se Skolverket: Huvudmannens ansvar och systematiska kvalitetsarbete