Skolchef

Den 1 juli 2018 infördes en ny reglering i skollagen som anger att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Benämningen skolchef innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. 

Huvudmannen för aktiebolaget utsåg Mary Carlsson att vara skolchef på Eudora Internationella Förskola i enlighet med 2 kapitlet 8 a § skollagen. 

Skolchefens ansvar

Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). Se även 2 kapitlet 8 a § skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 89. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolchefens befogenheter

Den som är skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav i författningarna ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter.

Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckliga resurser för att genomföra de åtgärder som behövs.

Obs! Ansvaret för att utbildning inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen. Källor: 2 kapitlet 8–8 a §§ skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 89–90.

MVH

Huvudmann, Eudora Internationella Förskola

Se Skolverket: Skolchefens funktion och ansvar