Rutiner och ckecklista för registerkontroll av personal och praktikanter

 • Den som ska arbeta eller praktisera inom förskoleverksamhet, skola och/eller skolbarnomsorg måste visa ett utdrag ur polisens belastningsregister.
 • Det är den som ska visa registerutdraget som ska begära utdraget från polisen. Särskild blankett finns på polisens hemsida.
 • Det är enbart den som erbjuds anställning eller praktikplats på förskolan som är skyldig att lämna registerutdrag.
 • Erbjudande om anställning på Eudora Internationella Förskola lämnas med förbehåll för vad som kan framgå av registerutdraget.
 • Registerutdraget får vara högst ett år gammalt.
 • Rektorn som ansvarar för anställningen/praktikplatsen ansvarar även för att utdraget har visats.
 • Rektorn som ansvarar för anställningen/praktikplatsen ska ta en kopia på utdraget och förvara på lämpligt sätt.
 • Redan anställd personal på förskolan omfattas inte av registerkontrollen.
 • Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anlitas, anställas eller praktisera.
 • Den obligatoriska registerkontrollen avser alla typer av yrkeskategorier inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och/eller annan pedagogisk verksamhet. I kontrollen görs ingen skillnad på om man har direkt kontakt med barn eller tillhör andra personalkategorier som t.ex. administrativ personal, kökspersonal eller lokalvårdspersonal.
 • Personal som har haft anställning inom verksamhet där registerkontroll inte krävs, ska lämna registerutdrag vid anställning inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och/eller annan pedagogisk verksamhet.

Obs! Krav på registerkontroll omfattar inte personer som utför tillfälliga arbetsuppgifter, t.ex. en hantverkare (Prop. 2007/08:28, s.15, 2a §).

Mvh, Rektorn Eudora Internationella Förskola

Läs mer på www.skolverket.se - Mer om… Registerkontroll av personal.