Huvudmannaskap enligt skollagen

Sedan den 1 juli 2011 lyder förskolan under skollagen och alla enskilda huvudmän omfattas av Skollagens krav på huvudmannens ansvar för sin verksamhet. I vårt fall förskoleverksamhet.

Utdrag ur Skollagen

Kap 2 – Huvudmannens ansvar

§ 8 - Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

§ 13, 14, 20 och 23 - Huvudmannen ansvarar för att rätt personer anställs på förskolan och att de har rätt utbildning och erfarenhet för den undervisning de ska bedriva. De ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning.

§ 31 - att se till att den som erbjuds anställning inom förskolan lämnar registerutdrag

§ 34 - att erbjuda Kompetensutveckling – att personalen har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller

§ 35 - att lokaler och utrustning är lämpliga

Kap 4 – Kvalitet och inflytande

§ 3 - att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen

§ 4 - Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

§ 5 - att inriktningen på det Systematiska Kvalitetsarbetet enligt §3 och §4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

§ 6 - att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras

§ 7 - att om det vid uppföljning genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

§ 8 - att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Kap 6 – Kränkande behandling

§ 5, 6, 7, 9 och 10

§ att personalen fullgör de skyldigheter som anges i kapitlet och att ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever bedrivs i verksamheten

§ att varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

§ att huvudmannen eller personal inte får utsätta barnen för kränkande behandling

§ att personal som får kännedom om kränkning är skyldighet att anmäla detta till förskolechefen som i sin tur anmäler det till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att därefter skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Kap 8 – Förskolan

§ 8 - att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö

§ 9 - att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det särskilda stöd som deras speciella behov kräver.

§ 10 - att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

§ 18,19,20 - att förskolan ska vara öppen för alla barn, urvalet ska göras på samma grunder som den kommun där förskolan är belägen godkänner och att avgifter som tas ut inte får vara oskäligt höga.

Huvudman Eudora Internationella Förskola