Klagomålshantering

På Eudora Internationella Förskola har vi skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål i enlighet med skollagen 4 kap. 8 §.

Vi ser klagomål som ett tillfälle för oss att:

  • snabbt kunna rätta till och förbättra brister som uppstår i verksamheten
  • stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar barnens, vårdnadshavarens och personalens synpunkter på allvar

Klagomål från föräldrar/vårdnadshavare

Vid eventuella klagomål från föräldrar vänder de sig i första hand till den personal på förskolan som de känner ett förtroende för och i andra hand till förskolechefen. Skulle vårdnadshavare fortfarande vara missnöjd kan de göra ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett nedan.

Förskolechef tar emot vårdnadshavarens klagomål. Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Klagomålen skall sedan diskuteras i ledningsgruppen och tillsammans med berörd personal/avdelning. Förskolechef ansvarar för att uppföljning görs inom 7 dagar.

Synpunkts och klagomålshantering

Klagomålshantering blankett