Barn som far illa

Rutiner för barn som far illa eller riskerar att fara illa

Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt socialtjänstlagen skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn eller unga far illa.

14 kapital 1 §. Om du som yrkesanställd får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska en anmälan upprättas för en minderårigs skydd eller behov av stöd. (Vad som innefattas i begreppet ”fara illa” varierar beroende på barnets ålder och förhållandena i övrigt. En anmälans uppgifter som framhäva vad som kan vara av betydelse för utredningen av ett barns behov av skydd, men även avse uppgifter som kan var av betydelse för utredningen av ett barns behov av stöd.)

Det är viktigt att komma ihåg att:

  • Det är alltid barnets bästa som är utgångspunkten när en anmälan sker.
  • Det är aldrig förskolan som bedömer vad som är befogad eller obefogad oro. Den bedömningen gör socialtjänsten.
  • Ett gott samarbetsklimat mellan förskola, föräldrar och socialtjänst gynnar barnet eller eleven som anmälan handlar om.

Se anmälningsrutiner: Rutiner för anmälan om barn som far illa eller riskera att fara illa

Se bilaga: Krisplan för förskolan

See attachment: Crisis plan