Köregler

Avgifter

Avgifter 2017

Ny maxtaxa från 1 januari 2017 och höjt inkomsttak (hushållets bruttoinkomst per månad) 45 390 kr.

Avgiftstak dock högst:

Förskola
Yngsta barnet  3%  högst 1362 kr
Näst yngsta barnet  2%  högst 908 kr
Nästkommande barn  1%  högst 454 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift.

Fritidshem   
Yngsta barnet  2%  högst 908 kr
Näst yngsta barnet  1%  högst 454 kr
Nästkommande barn  1%   högst 454 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Du betalar för 12 månader per år.

Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar enligt inkomsttaket per månad eller mer.

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. Efterkontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Ändring av inkomst

Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter från ett annat datum än den första i månaden, gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller förändrad inkomst är via e-tjänsten Min barnomsorg.