Köregler intagning

Köregler för intagning och plats i förskolan

Stockholms stad har infört ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Eudora Internationella Förskola är sedan 2 januari 2014 med i Stockholmsstads gemensamma kösystem.  Förskolan riktar sig till barn i åldern 1-5 år.

Vad innebär det rent praktiskt för mig som önska ställa mitt barn i kö till förskolan?

Du som ansökt om plats för ditt barn i någon fristående (privat) verksamhet behöver prioritera max fem verksamheter bland dem du har valt.

Logga in i Min barnomsorg http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola/ och följ instruktionerna (Obs! du behöver e-legitimation). Du kan också välja att kontakta Stockholmstads kontaktcenter direkt som kan svara på frågor om ansökningssystemet och att prioritera kön på telefon 08-508 00 508.

Rätt till plats

  1. Förskola erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov.
  2. Rätt till plats har barn som är bosatta (folkbokförda) i Stockholms stad. Stockholms stad är indelat i 14 stadsdelsförvaltningar utifrån geografiskt område. Varje stadsdelsområde består sedan av flera stadsdelar.
  3. Barn till vissa grupper t.ex. gästforskare, som vistas i staden mer än sex månader men mindre än ett år och därmed inte har rätt att folkbokföra sig i landet, omfattas av rätt till plats enligt ovan.

Utöver vad som sagts ovan kan även följande barn få plats på de villkor som angetts i punkt 1 under förutsättning att de stadigvarande vistas i staden (skollagen 29 kap. 2§).

”… Barn som omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. eller vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716), eller har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer…”

Övriga, t.ex. diplomater eller gästarbetare från länder utanför EU, har inte rätt till plats i Stockholm. De kan dock i mån av tillgång beredas plats under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas.

Dessutom vid gemensam vårdnad, där barnet är bosatt hälften av tiden hos respektive förälder och barnet är folkbokfört i annan kommun och den ene föräldern är bosatt i Stockholm, kan barnet erbjudas plats om denna förälder har behov av plats enligt punkt 1.

Utomkommunala barn har rätt till plats om särskilda skäl föreligger enligt skollagen 8 kap 13§. Övriga utomkommunala barn kan tas emot i mån av plats under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan staden och hemkommunen. Föräldraavgift debiteras normalt av hemkommunen.

Se bilaga: Regler för intagning och plats på förskolan.pdf