Vår tolkning av "Förskola och hem"

Vårdnadshavaren har huvudansvaret för sitt/sina barns omsorg, fostran och lärande. Därför har alla vårdnadshavare rätt att få veta hur förskolan arbetar och vad deras barn är med om på förskolan. Förskolan skall komplettera hemmet som en plats där barn tillsammans med andra barn och vuxna får möjlighet att lära och utvecklas. I vårt samarbete med barnens hem vill vi ha välkomnandet som vår gemensamma hållning där familjernas olikheter blir en gemensam tillgång. Vi ser förskolan som en del av omvärlden som erbjuder allt från de små barnens möte med varandra, med pedagogerna och förskolans miljö till möten med många olika familjer och kulturer.

Our interpretation of "Preschool and home"

Parents/guardians have the main responsibility for their childrens care, upbringing and education. Because of this all parents/guardians have the right to know how the preschool works and what their children are doing in the in preschool. The preschool is a complement the the home and a safe place where children together with other children and adults have the opportunity to learn and develop. In collaboration with the childs home we want a welcoming attitude to form the basis of everything we do, where the differences of families become a common asset. We see the preschool as a part of the world that offers a variety of opportunities from the small children's interaction with each other, with the pedagogues and with the preschool environment to encounters with many different families and cultures.