Välkommen till Eudora Internationella Förskola

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17. Förskolan ryms i nyrenoverade, ljusa och rymliga lokaler som redan från början var avsedda för att bedriva förskoleverksamhet, enligt områdets stadsplan. 

Verksamheten består av tre avdelningar fördelat på två plan (1-2 åringar bv.; 3-4 åringar och 4-5 åringar 1 tr.). Båda plan har egen entré. Varje avdelning leds av en förskolelärare. Fastigheten har också tillgång till Fatbursparken, områdets allmänna lekpark, i direkt anslutning till lokalen. 

Alla avdelningar går regelbundet på utflykter i närmiljön till någon lekpark (t.ex. Björns trädgård, Timmermansparken, Rosenlundsparken, Skånegläntan) och grönområden i närheten där barnen kan vistas ute varje dag. Områdets fantastiska miljö och utbud inbjuder till mycket rörelse, lek och andra aktiviteter. Vi följer Stockholms stads och miljöförvaltningens rekommendationer då det gäller parker med accepterade bullernivåer.

Förskolan utnyttjar även Stockholms stads kulturella utbud i form av teater, museer, utställningar osv. för att kunna ge våra barn kulturella upplevelser och uppmuntra och utveckla deras förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

Förskolan lägger stor vikt i att verksamhetens lokaler ska vara ändamålsenliga, innehållsrika, stimulerande och inbjudande för barnen. Materialet ska vara pedagogiskt upplagt och tillgängligt för att barnen själva ska kunna ta fram det och starta aktiviteter. 

Förskolan har även ett internationellt fokus med ett barn och personalgrupp som representerar olika kulturer och modersmål. Barnens förmågor att uttrycka sig i olika former (språk och kommunikation) är något vi vill stödja och uppmuntra på Eudora förskola. Verksamheten strävar därför efter att integrera och introducera det engelska språket jämsides med svenskan redan från tidig ålder. Det svenska och engelska språket är något vi aktivt stödjer och utvecklar på Eudora Förskola genom att anställa både svenska och engelsktalande pedagoger.

Pedagoger med hög kompetens och möjlighet till kontinuerlig fortbildning såsom pedagogisk handledning är en viktig del i förskolans utvecklingsarbete.

Med vänliga hälsningar

Huvudman Eudora Internationella Förskola

Welcome to Eudora International Preschool

Eudora International preschool provides quality education for children from the age of 1 years-old until they start school. The preschool is located in a quiet area of Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17. The preschool exists in newly renovated and spacious fascilities that were designed from the beginning to host preschool education in the fascility according to the area's urban plan.

The preschool consists of three departments, spread over two floors (1- to 2 -year-olds bv.; 3-to 4-year-olds and those aged 4-to 5-year olds 1 tr.). Both departements have a its own entrance. Each Department is headed by a preschool teacher. The property also has access to fatbursparken, the area's public playground directly adjacent to the preschool.

All departements go on regular outings each day in the local area to different playgrounds (Björns trädgård, Timmermans Park, Rosenlund Park, Skåne Glade) and other green areas in the vicinity where the children can be outside. The area's child friendly environment and availability encourages a lot of movement, play and other activities. We follow Stockholm muncipalities environmental recommendations with regards to acceptable noise levels in the parks.

The preschool also takes full advantage of the muncipalities cultural exchanges in the form of theatres, museums, exhibitions in order to be able to give our children a variety of cultural experiences and encourage and develop their capacity to create and express themselves in various forms. The preschool also places great importance on the fact that the preschool environment and fascility should be effective, content-rich, stimulating and inviting for the children. Material is pedagogically structured and accessible so that the children themselves can access the material and start their own activities.

The preschool also has an international profile with children and staff that represent different cultures and languages. The children's abilities to express themselves in different languages is something we support and encourage in Eudora International Preschool. The activities provided by the preschool strive to integrate and introduce the English language alongside the Swedish language from an early age. The Swedish and English language is something we actively support and develop at Eudora preschool by hiring both Swedish and English-speaking pedagogues. Pedagogues with a high level of expertise and the opportunity for continuous training and further educational development is an important part of the preschools quality and continuous development and growth.

Kind regards

Principal Eudora International Preschool

News/Nyheter

 • September Monthly Newsletter

  September Monthly Newsletter

  We continue in September with our theme  ”Getting to know each other”.  The first month at preschool passed by rather quickly and the children have got to know each other, the new pedagogues and settled in the preschool routines.

  Läs mer…
  2019-09-05 18:42
 • August Newsletter

  August Newsletter

  Dear Parents, welcome to the 2019-2020 preschool year. We would especially like to welcome all our new families and welcome back returning families to Eudora International preschool.

  Läs mer…
  2019-08-06 07:37

Fler nyheter

Arbeta hos oss

Vi söker alltid kompetenta medarbetare till vår verksamhet. Kontakta oss om de lediga jobb som finns just nu.

Kontakt formulär

UV strålning

 

UV-index

Är ett mått på solens skadliga uv-strålning.

Strålningen är som högst mitt på dagen. 

Klart väder innebär högre uv-strålning än mulet.

UV-index