Om Eudora

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Så arbetar vi

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ansvarsfördelningen

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att Eudora Internationella Förskola varje år ska följa upp, utvärdera och föreslå åtgärder för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i förskolan. Utvärdering ska genomföras så att det är möjligt att bedöma hur väl förskolan arbetat i relation till läroplanens mål. Utvärderingen ska identifiera vilka förutsättningar och arbetsprocesser som är nödvändiga för att uppfylla de nationella målen. I utvärderingen ska ingå att formulera förskolans utvecklingsområden för nästkommande år och ska innehålla planer för utbildningen, uppföljningar/utvärderingar/analyser av utbildningen och beskrivningar på vidtagna utvecklingsåtgärder i form av verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisning.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i gällande skollag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Huvudmannen är också skyldig att ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (4 kapitlet 7-8 §§ skollagen). Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller delar av verksamheten (Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018. Se 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skolan).

Det pedagogiska arbetet på Eudora Internationella Förskola ska ledas av en förskolerektor. Förskolerektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas och ansvarar för att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas. Rektorn har det övergripande pedagogiska och operativa ansvaret för den dagliga verksamheten för enheten och att Eudora Internationella förskola bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet i enlighet med rådande styrdokument. Förskolerektorn leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskolan som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan Lpfö18 och förskolans övriga styrdokument.

Rektorns uppgift är också att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Förutom huvudman och förskolerektor ska förskollärare, barnskötare och övrig personal medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet under läsåret att delta i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet (4 kapitlet 4 § skollagen).

Förskolerektorn har också det pedagogiska ledningsansvaret för förskolan och är chef för förskollärare, barnskötare och annan personal anställd på förskolan. Som förskolerektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Förskolerektorn på förskolan ansvarar vidare för att kalla till föräldramöte två gånger per år samt kalla till ett utvecklingssamtal två gånger varje läsår.

Huvudmannen ansvarar för att klagomålsrutiner finns tillgängliga. Tillsammans med förskolerektor ansvarar huvudmannen att Stockholmsstads föräldraenkät skickas till samtliga föräldrar. Huvudmannen i samråd med förskolerektor ansvarar för att hemsidan används som en anslagstavla för ex. läroplanen, våra mål, etc. Huvudmannen/skolchef/förskolerektor ansvarar också för att de anställda har den utbildningsnivå som krävs.

Första veckan i juli ska förskolerektor baserat på det systematiska kvalitetsarbetet och eventuella förbättringar mot utbildningen komma med förslag på utvecklingsområden inför nästkommande läsår i form av årsredovisning/verksamhetsberättelse. Tillsammans med huvudmannen tas mål fram samt en plan för hur dessa mål ska uppnås. I de fall där ekonomiska resurser behöver tillföras läggs detta till vår budget. I samband med detta utvärderas även de verktyg vi använder i det systematiska kvalitetsarbetet.

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.