Om Eudora

Utvecklingen av verksamheten

Utvecklingen av verksamheten

I förskolans läroplan är grundsynen den att verksamheten ska utformas utifrån barnens olika behov och förutsättningar. Att alla barn ska få stöd i sitt lärande innebär att möta varje barn utifrån sina olikheter. Det är kanske (special) pedagogikens största utmaning eller om man så vill, dilemma.

Vårt arbetssätt

På Eudora Internationella Förskola arbetar vi i olika projekt utifrån de mål vi tagit fram i vår utvärdering, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra de arbetsprocesser och den utveckling som sker i barngruppen. Vi ser barnen som kompetenta och tar deras tankar och frågor på allvar genom ett demokratiskt arbetssätt. Med barnens intressen som utgångspunkt formar vi en förskola som är meningsfull och lärorik för alla barn.

Barnen på vår förskola har rätt att mötas med respekt. De ska få uppleva en trygg förskola med engagerade, medforskande och nyfikna pedagoger som utmanar barnens tankar och kunskap om världen. Barnen har rätt att få sin röst hörd och få vara en del av det samhälle vi lever i. Demokratiska värden genomsyrar vår verksamhet och barnen har rätt att få känna att de kan påverka sin vardag på förskolan. Omsorg, empati och glädje är viktiga delar barnen får uppleva men också lära sig att sprida till andra. På förskolan vill vi att barnen skapar sig en stark självkänsla men också glädjen i att få tillhöra en grupp, ett ”vi”.

Individ

Vi har mycket höga kvalitativa ambitioner i allt vad vi gör på Eudora Internationella Förskola. Vi tillämpar en genomarbetad kvalitetsindikator som hjälper oss att steg för steg höja kvaliteten i verksamheten. Vår förväntan på varje enskild pedagog är att han/hon utvecklar en specialförmåga, som sedan kan användas löpande i verksamheten – inte bara för barnen i den egna avdelningen men också för övriga barn på förskolan.

Enhet

Ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet på huvudmannanivå är styrelsen för Eudora Internationella Förskola. Huvudmannen sätter upp långsiktiga mätbara mål för verksamheten, vilka utvärderas och vid behov revideras vart tredje år. Utifrån dessa mål sätts sedan årsvisa mål upp för respektive enhet. Målen – både långsiktiga och kortsiktiga – sätts och utvärderas utifrån ett antal tydliga parametrar. En kvalitetsredovisning per enhet lämnas in vid skolårets slut. Utifrån den löpande uppföljningen och kvalitetsredovisningen ger huvudmannen vid behov riktlinjer till respektive enhet inför planeringen av nästa skolår.

Ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet på enhetsnivå är rektorn. Varje år upprättar rektorn en verksamhetsplan/arbetsplan för läsåret. Verksamhetsplanen godkänns av huvudman och rektorn senast 1 oktober och kommuniceras sedan till all personal och övriga berörda enheter, som t.ex. föräldraråd. Den utgör sedan stommen i de olika enheternas planerings- och uppföljningsarbete under skolåret och avrapportering sker löpande.

Vid vårterminens slut samlar rektorn in sammanfattningar och utvärderingar från de olika enheterna. Underlaget utgörs av kvantitativt material som enkäter riktade mot personal och vårdnadshavare, sammanställning av klagomål etc., men också kvalitativt material. Dokumentationen från de olika enheterna innehåller också konkreta förbättringsförslag för verksamheten för det kommande skolåret.

I samband med att verksamhetsplanen upprättas ses också övriga lokala styrdokument över. De revideras vid behov och kommuniceras till samtliga berörda.

Pedagogik

Vår ambition är att Eudora Internationella Förskola ska medverka till att ge barnen en god start i livet. Tiden på förskolan ska medverka till god utveckling för varje enskilt barn såväl vad gäller personlighetens utveckling som kunskapsutvecklingen. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det innebär att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Den pedagogiska verksamheten anpassas därför till varje enskilt barn. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra får detta med hänsyn till egna behov och förutsättningar. För att lyckas med detta är det ytterligt viktigt med ett gott samspel mellan föräldrar och pedagoger och att föräldrarna känner förtroende för verksamheten.

Vårt målmedvetna arbete kring värdegrund är alltid vägledande i hur vi kommunicerar med varandra, möter varandras åsikter och tankar, visar respekt och nyfikenhet, vår öppenhet och vilja att hjälpa andra, förmåga att se varandras olikheter samt dela glädje och även sorg med varandra.

Vår inspiration

Vi låser oss inte vid någon enskild undervisningsmetod eller filosofi utan vi strävar efter att på mest effektiva sättet uppfylla intentionerna i Läroplan Lpfö18 och skollagen (2010:800). Vi ser därför ingen konflikt i att ha influenser från olika pedagogiska filosofier. Konflikt uppstår endast om man inte vet hur och när man använder sig av dem och hur de passar in i Läroplanen.

Vår ambition är att skapa en helhet för barnen
  • Där den pedagogiska verksamheten med dess metoder, teorier, förhållningssätt lyser som en röd tråd och avspeglas i våra ämnen och aktiviteter,
  • Där pedagoger har en gemensam syn på barnen,
  • Där grunden för vår förhållningssätt utgörs av våra ledord glädje, delaktighet, och lust att lära.
  • Där varje barn ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar.

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.