Praktisk Info

Klagomålshantering

Klagomålshantering

”Om det vid uppföljning, genom klagomål eller annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten, ska huvudman se till att nödvändiga åtgärder vidtas”. (4 kap. 7 § skollagen)

”Huvudman ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt”. (4 kap. 8 § skollagen)

På Eudora Internationella Förskola har vi skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål i enlighet med skollagen 4 kap. 8 §.

Vi ser klagomål som ett tillfälle för oss att:

  • snabbt kunna rätta till och förbättra brister som uppstår i verksamheten
  • stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar barnens, vårdnadshavarens och personalens synpunkter på allvar

Ansvarsområden och rutiner

  • Huvudmannen ansvarar för att rutinen finns och fungerar.
  • Rektorn ansvarar för att rutinen tillämpas och följs upp på ett praktiskt sätt.
  • All personal ska kunna ta emot klagomål så att informationen kan hanteras och följas upp på rätt sätt.
  • Vårdnadshavare informeras kontinuerligt (t.ex. inskolning, föräldramöte) om våra rutiner och hur den kan användas.

Klagomål från föräldrar/vårdnadshavare

Vid eventuella klagomål från föräldrar vänder de sig i första hand till den personal på förskolan som de känner ett förtroende för och i andra hand till rektorn. Skulle vårdnadshavare fortfarande vara missnöjd kan de göra ett skriftligt klagomål på vår hemsida: eudoraforskola.se/kontakt

Rektorn tar emot vårdnadshavarens klagomål. Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Klagomålen skall sedan diskuteras i ledningsgruppen och tillsammans med berörd personal/avdelning. Rektorn ansvarar för att uppföljning görs inom 7 dagar.

Klagomål från personalen

Vid eventuella klagomål från personalen vänder de sig alltid till rektorn. Vid oklarheter eller annat kontaktar rektorn huvudmannen. Klagomålet diskuteras och rektorn, alternativt huvudmannen tar sedan ställning till hur man skall bemöta det enskilda fallet och hur man väljer att gå vidare med det.

Obs! Klagomål som är anonyma behandlas inte.

Download:  Routines for handling complaints (English version)

Ladda ner: Klagomålshantering blankett


Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.