Om Eudora

Språkplan i förskolan

Språkplan i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skollag 2010:800, 8kap, § 10).

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) ska förskolorna arbeta med modersmålsstöd, vilket till stor del handlar om bemötande, värderingar och attityder. Konkret innebär stödet att visa intresse för barnens modersmål, att uppmuntra till att modersmålet talas i hemmet samt att vara nyfiken och positivt inställd till flerspråkighet.

På Eudora Internationella Förskola anser vi att språket utvecklas bäst om det används i meningsfulla sammanhang, till exempel i förskolans dagliga aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna. Ett komplement till modersmålsstödet på förskolan är flerspråkig personal.

Barn som får utveckla sitt modersmål ges dessutom bättre möjligheter att lära sig svenska och utvecklar lättare kunskaper även inom andra områden. Modersmålet är också viktigt för att barnet ska kunna göra jämförelser mellan språken och för att stärka den kulturella identiteten. Därför är det viktigt att modersmålsstödet i förskolan är en integrerad del av verksamheten och att förskolans pedagoger uppmuntrar, stödjer och skapar möjlighet för flerspråkighet.

Modersmålsstöd i förskolan innebär att:

 • se varje barns språk och kulturella bakgrund som en tillgång i barngruppen och att synliggöra likheter
 • vara nyfiken på varje barns erfarenheter och kunskaper
 • bygga vidare på det som barnet har med sig, se familjen som en resurs och uppmärksamma traditioner
 • skapa goda kulturmöten kring exempelvis mat, leksaker och kläder
 • välkomna vårdnadshavare, syskon och andra släktingar till förskolan för att läsa och berätta
 • arbeta aktivt med sagor/böcker (parallellt med hemmet)
 • skapa ordlistor med de viktigaste orden för barnet, gärna i samverkan med vårdnadshavare
 • belysa ord eller fraser på fler olika språk
 • konkretisera och förstärka språket med föremål och bilder
 • använda språklekar, sagor, rim och ramsor, sång, musik, bild och drama för att skapa språkutvecklande miljöer
 • använda leken och fantasin i det interkulturella arbetet, exempelvis genom att fiktivt resa, handla och äta
 • synliggöra det interkulturella arbetet genom kartor, flaggor, ord, alfabet, böcker och genom att uppmärksamma traditioner

På Eudora Internationella Förskola utgår vi från förskolans Språkplan och planera, följa upp, utvärdera och dokumentera egna insatser och arbetssätt.

Se Skolverket: Flerspråkighet som resurs i förskola och skola

Ladda ner: Eudora Internationella Förskolan Språkplan

Mvh

Rektorn, Eudora Internationella Förskola

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.