Praktisk Info

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt

Fristående förskolor och skolor omfattas inte av offentlighetsprincipen. För att skydda barns och föräldrars integritet finns dock bestämmelser om tystnadsplikt i 29 kap. 14 § skollagen. För att skydda barnens integritet på Eudora Internationella Förskola gäller tystnadsplikt. Det är alla pedagogers skyldighet att känna till hur tystnadsplikt fungerar inom förskolan. Brott mot tystnadsplikt medför straffansvar och vi kan bli dömda till straff enligt brottsbalken, BrB 20:3.

Vad innebär tystnadsplikten i praktiken?

  • Att pedagogerna och övrig personal varken får lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller information om barnet eller familjens enskilda förhållande till utomståeende.
  • Omfattar både uppgifter som man pratar om muntligen och sådana som finns nedtecknade i dokument.
  • Skall även beaktas efter anställningen upphört, vilket gäller för fristående verksamhet.
  • Omfattar all personal, även de som lagar mat, städar, praktiserar och andra som på olika sätt deltar i verksamheten på förskolan. Det betyder att även föräldrar som bidrar med arbetspass på förskolan eller liknande också omfattas av tystnadsplikten.

Några viktiga undantag från tystnadsplikten:

  • Vårdnadshavarens samtycke bryter tystnadsplikten. Ett sådant samtycke ger möjlighet för personalen att diskutera frågor kring barnet t.ex. vid byten och övergångar till eller från annan förskola.
  • Anmälan till socialtjänsten [14 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453)] vid oro för barnet bryter också tystnadsplikten. Det är en plikt att göra en sådan anmälan enligt lag och det måste ske oavsett om de uppgifter man i så fall lämnar är belagda med tystnadsplikt.
  • Vid tillsyn av den fristående förskolan har kommunen rätt att i sin tillsynsverksamhet ta del av uppgifter som normalt omfattas av tystnadsplikt. Det kan t.ex. gälla åtgärdsprogram eller annan dokumentation om utvecklingen för ett barn.

Se bilaga: Tystnadspliktmall

See attachment: Confidentiality template

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.