Så arbetar vi praktiskt

Kvalitet på förskolan utifrån Lpfö18

Kvalitet på förskolan utifrån Lpfö18

På Eudora Internationella Förskola mäter vi kvalitet genom att redovisa öppet våra resultat, styrkor och utvecklingsområden.

En viktig led i vårt kvalitetsarbete är att säkerställa att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek. Barngruppens storlek utgår ifrån Stockholmstads samt skolverkets aktuella bestämmelser och rekommendationer utifrån bemanning, barnens behov och förutsättningar samt lokalernas storlek och utformning.

Här är en sammanfattning av förskolans arbetssätt
  1. Syfte: Förskolans syfte är att erbjuda en trygg och lärande miljö där varje barn får möjlighet att utveckla sin potential och sina förmågor. Förskolan ska främja barns lust att lära, kreativitet och nyfikenhet, samt ge förutsättningar för en fortsatt livslång läroprocess.
  2. Trygghet och omsorg: Förskolan ska skapa en trygg och tillitsfull miljö där varje barn känner sig sedda, respekterade och bekräftade. Personalen ska erbjuda omsorg och stöd utifrån varje barns individuella behov.
  3. Helhetssyn: Förskolan ska arbeta utifrån en helhetssyn på barns utveckling och lärande. Det innebär att man tar hänsyn till såväl det kognitiva, språkliga, motoriska och sociala som det emotionella och estetiska utvecklingsområdet. Barns olika erfarenheter och kunskaper ska integreras i verksamheten.
  4. Kunskapsområde: Förskolan ska erbjuda barnen möjligheter att utforska och lära sig om olika kunskapsområden, såsom matematik, språk, naturvetenskap, teknik, och estetiska uttrycksformer. Leken är en mycket viktig del av lärandet och ska integreras i aktiviteterna.
  5. Normer och värden: Förskolan ska vara en plats där barn får möjlighet att utveckla en förståelse för och respekt för olika normer, värderingar och kulturer. Barnen ska ges verktyg för att kunna ta ansvar och visa omtanke för sig själva, varandra och sin omgivning.
  6. Arbetsformer: Förskolan ska arbeta med varierade arbetsformer som stimulerar barnens lärande och utveckling. Det kan innefatta projektarbete, utforskande och experiment, skapande verksamhet, samarbete och reflektion. Personalen ska vara lyhörd för barnens intressen och behov.
  7. Bedömning: Förskolan ska använda observationer och dokumentation för att följa och bedöma barns utveckling och lärande. Det handlar om att identifiera barnets förmågor, intressen och eventuella behov av stöd. Bedömningen ska vara kontinuerlig och användas som underlag för att planera och anpassa verksamheten.
  8. Betyg: I förskolan används inte traditionella betygssättningssystem. Istället fokuserar man på att ge återkoppling och feedback till barnen för att stödja deras lärande och utveckling. Det är viktigt att skapa en trygg och positiv lärmiljö där barnen känner sig uppmuntrade att utforska och lära sig nya saker.

Dessa punkter ger en övergripande bild om hur vi arbeta på Eudora Internationella Förskola.

.

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.